Klauzula informacyjna dla członka wspólnoty mieszkaniowejNa podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Administrator – Wspólnota Mieszkaniowa, której jest Pani/Pan członkiem, informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa, którą reprezentuje zarząd wspólnoty. Z administratorem można się kontaktować listownie na adres wspólnoty lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez wspólnotę. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zarządcy – Świebodzińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przy
  Cegielnianej 2 (tel. 885 455 810, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków w zakresie zarządzania nieruchomością wspólną (w tym prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń, monitorowania zużycia mediów, pobierania opłat, obsługi i eksploatacji nieruchomości) oraz dochodzenia roszczeń z tym związanych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO (spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wypełnienie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, w tym m.in. z Ustawy z dnia
  24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny),
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego zarządzania nieruchomością, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń i prowadzenia postępowań windykacyjnych w stosunku do właścicieli zalegających z uiszczaniem opłat),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (szczególnie w zakresie danych kontaktowych, umożliwiających sprawniejszą komunikację z właścicielem).
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. dotyczyć prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
 • zarządca nieruchomości wspólnej – Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Cegielnianej 2, któremu wspólnota powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie stosownej umowy,
 • podmioty świadczące usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (np. przeglądy kominiarskie lub instalacji elektrycznej),
 • podmioty uprawnione do obsługi doręczeń pocztowych,
 • podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • podmioty świadczące usługi płatnicze, w tym banki i inne instytucje finansowe oraz ubezpieczyciele
  w zakresie niezbędnym do korzystania z usług tych podmiotów,
 • przedsiębiorstwa dostarczające media i usługi telekomunikacyjne,
 • właściciele lokali we wspólnocie mieszkaniowej na podstawie uzasadnionego wniosku, w szczególności
  w zakresie dotyczącym zalegania z płatnościami na rzecz wspólnoty, w związku z przysługującym właścicielom prawom do indywidualnej kontroli,
 • komornicy w związku z ich uprawnieniem do żądania ujawnienia danych dłużnika w przypadku prowadzenia postępowań windykacyjnych,
 • inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartych umów/ porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • organy upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa we Wspólnocie Mieszkaniowej oraz po ustaniu tego członkostwa przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż 10 lat od ustania członkostwa we Wspólnocie Mieszkaniowej, uwzględniając przy tym przepisy rachunkowe, podatkowe
  i archiwizacyjne). W przypadku danych osobowych objętych zgodą na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują określone prawa, tj.:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo „do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów RODO.
To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 • W związku z faktem, że przetwarzanie danych osobowych może częściowo odbywać się na podstawie udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym warunkującym należyte wykonywanie praw i obowiązków Wspólnoty Mieszkaniowej. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być uniemożliwienie lub utrudnienie prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną oraz rozliczania należności
  z tym związanych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych może utrudnić kontakt z członkiem wspólnoty.
 • W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
  w tym w formie profilowania.