Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1020 ze zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) oraz Aktu założycielskiego Spółki.

Adres siedziby Spółki: ul. Cegielniana 2, 66-200 Świebodzin.

Spółka ŚTBS zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160108.

Spółce nadano numer REGON 971251397 oraz NIP 9271728250.

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Świebodzinie rozpoczęło swoją działalność 15 stycznia 2000 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 416 000,00 zł. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

1. nabywać budynki mieszkalne,

2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,

3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,

4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i nie stanowiącymi własności Spółki,

5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) budowaniu obiektów budowlanych związanych z funkcjonowaniem osiedli mieszkaniowych,

d) budowaniu domów mieszkalnych na rzecz innych podmiotów,

e) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,

 

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Świebodzińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wykonuje Burmistrz Świebodzina.

 

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru. Rada składa się z trzech osób:

1. Tomasz Jaskuła - Przewodniczący
2. Agnieszka Lewandowska - Członek
3. Paweł Adamów - Członek.

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezesem Zarządu jest Piotr Nowak. Prokurentem jest Jagoda Rutkowska.