Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem zamieszkania

[pobierz]

Protokół zdawczo – odbiorczy lokalu

[pobierz]

Oświadczenie dla celów rozliczenia wywozu nieczystości obowiązujących od lipca 2013

[pobierz]

   Wniosek o najem mieszkania  [pobierz]

Wypowiedzenie umowy najmu i partycypacji  [pobierz]

   Wypowiedzenie umowy najmu   [pobierz]

 Wypowiedzenie umowy partycypacji   [pobierz]

 Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie [pobierz]

 Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego  [pobierz]

Klauzula informacyjna dla której, dane zostały udostępnione we wniosku o najem oraz deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  [pobierz]