Klauzula informacyjna dla osoby będącej najemcą i/lub partycypantem w kosztach budowy lokalu stanowiącego mieszkaniowy zasób Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Cegielnianej 2, tel. 885 455 810, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Z administratorem może Pani/Pan się kontaktować drogą elektroniczną lub listowną we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących mi na mocy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków w zakresie najmu lub/i partycypacji w kosztach budowy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób ŚTBS Sp. z o.o. oraz dochodzenia roszczeń z tym związanych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) – wykonywanie działań w związku z umową najmu lub/i partycypacji,
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO (spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – wypełnienie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów),
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w szczególności w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • ponadto administrator wyszczególnia przepisy prawa polskiego, które również stanowić mogą podstawę przetwarzania danych osobowych:
 • ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • przepisy z zakresu rachunkowości i podatków,
 • przepisy dotyczące archiwizacji dokumentów.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. dotyczyć prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: podmioty uprawnione do obsługi doręczeń pocztowych, podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, podmioty świadczące usługi płatnicze, w tym banki i inne instytucje finansowe, inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartych umów/porozumień w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa IT, dostawcy oprogramowania komputerowego). Pani/Pana dane osobowe mogą również zostać ujawnione organom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie innych przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań prowadzących do zawarcia umowy najmu lub/i partycypacji, a gdy umowa zostanie zawarta również przez okres wykonywania tej umowy,
  a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń, spełniania obowiązków podatkowych, rachunkowych. Przy ustalaniu okresu przechowywania danych administrator uwzględnia także obowiązki archiwizacyjne wynikające z przepisów w tym zakresie.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują określone prawa, tj.:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo „do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów RODO.
To, z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 • W związku z faktem, że przetwarzanie danych osobowych może częściowo odbywać się na podstawie udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zrealizowania zadań
  w zakresie najmu lokali. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa świadczenia usług.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
  w tym w formie profilowania.