Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. od 2001 roku zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi oraz doradztwem w tym zakresie. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności i kwalifikacje.

W ramach zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością zapewniamy:

  • obsługę administracyjną, w szczególności: przygotowywanie i organizowanie zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty, realizacja uchwał Wspólnoty, reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,
  • obsługę techniczną, w szczególności: prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego, zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne na koszt Wspólnoty, usuwanie awarii i ich skutków, wykonywanie remontów i modernizacji w oparciu o zatwierdzony plan gospodarczy i źródła finansowania wskazane przez Wspólnotę,
  • obsługę księgową i podatkową, w szczególności: prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z uchwałą Wspólnoty, rozliczanie zaliczek na koszty zarządu oraz kosztów dostarczanych do Wspólnoty mediów, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, sporządzanie zeznań podatkowych i rozliczanie podatków,
  • obsługa finansowa, w szczególności pozyskiwanie kredytów inwestycyjnych oraz dotacji,
  • obsługa prawna, w szczególności: zastępstwo procesowe przed sądem, reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządu zwykłego.


W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, a na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie.