Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie ogłasza przetarg na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno - odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 136/6, 231/13 w Świebodzinie.

 

Załączniki do przetargu:

Ogłoszenie o przetargu [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Dokumentacja techniczna w pliku typu rar (Plik proszę rozpakować za pomocą programu 7zip)  [pobierz]

Etap I [pobierz]

Wzór umowy [pobierz]

Formularz ofertowy

[pobierz]

[plik do edycji]


 
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod numerem 634904-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

 

 

Data publikacji: 13.01.2020

   Informacja z otwarcia ofert [pobierz

 

Data publikacji: 08.02.2020

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia [pobierz