Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  działające w imieniu własnym oraz Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług awaryjnych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie i w okolicach miasta Świebodzin.

Do oferty należy załączyć posiadane przez wykonawce wymagane kwalifikacje oraz podać stawkę robocizny za jedną roboczogodzinę (netto).

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 31.01.2020 do godziny 15:00 na adres spółki.

Zamawiający zastrzega prawo wyboru ofert.